INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach
związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Centrum Medyczne NZOZ ALMED
Grażyna Dziubałtowska-Horyń, ul. Piłsudskiego 32, 97-200 Tomaszów Maz.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktowaćw każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: inspektor@centrumalmed.com.pl,
tel.: 603 099 646.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego
na podstawie:
· art. 6 ust. 1 lit c.RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
· art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy,
b) na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) w celach związanych z
przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych

Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty
– nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty
a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie dodatkowych danych (innych niż imię
i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych celu określonym w lit b. jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.

Komu możemy przekazywać dane?
Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Ile czasu będziemy przechowywać dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji,
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji do odwołania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Jestem zakładką. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.